onsdag 17 maj 2017

Fwd: Domeij Gallery, Vernissage Mejan 95 May 19 at 5-8 p.m.


Grupputställning

Mejan 95

May 19  - Jun 17

Vernissage May 19  at 5-8 p.m.

Så här i vårutställningarnas tid har Domeij Gallery den stora glädjen att presentera en annorlunda vår utställning ; Mejan-95
För några månader sedan fick jag en idé. Att samla oss som gick ut Mejan eller Kungliga konsthögskolan i Stockholm våren 1995,  nu 22 år senare samlas vi igen genom konsten, våran gemensamma nämnare.
 
På den här utställningen visas 18 individuella konstnärsskap, många av dem är etablerade och välkända namn i olika konstsammanhang och högst aktiva konstnärer med flertalet utställningar m.m bakom sig.  Vi kommer att visa på en mycket dynamisk och spännande utställning med ett vitt spektra av måleri, skulptur, teckning och fotografi.
1995 var det sista året som Konsthögskolans elever hade ateljeér både på "Mejan" dvs Kungliga Konstakademiens anrika lokaler på Fredsgatan och på Skeppsholmen, året där på flyttades hela skolan till Skeppsholmen.

Annika Johansson

Annika Öhrner (vikarierande lektor vid avdelningen för konstens teori och idéhistoria) vid den tidpunkten skrev i utställningskatalogen 1995;
" Att välja att bli konstnär är på en gång det mest enkla och det mest svåra man kan ta sig för. Det mest enkla därför att hon som gör det inför sig själv till sist inte har något annat möjligt val. Det svåraste därför att hon endast kan skapa sin egen konstnärsbild utifrån tilliten till sig själv, i en samtid där just konstnären mer än någon annan är utsatt för påbud, förbud, värderingar och negligeringar -som alltid."

Ingenting är självklart, ingenting är givet - allt finns att göra.

Deltagande konstnärer är;
Patrik Andiné, Fredrik Arvidsson, Malin Borin, Marco Cueva, Carl-Fredrik Ekström,Carin Hildebrand, Annika Johansson, Johanna Karlin, Mikael Lindbom, Camilla Lundberg,Martina Muntzing, Kennet Pils, Nina von Schmalensee, Christian Simonson, Björn Stampes, Gunnar Söder, Johan Wiking, Amalia Årfelt.

Välkommen!

English version /

During these times of Spring exhibitions Domeij Gallery has the great pleasure to present a different Spring exihibtion ; Mejan-95
A couple of months ago I got an idea. To gather all of us that graduated from Mejan or the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm in the Spring of 1995, now 22 years later we gather through the art, our common denominator.

In this exhibition 18 individual oeuvre, many of them established and well-known names in the context of art and highly active artists with several exhibitions etc behind them.  We will show a very dynamic and exciting exhibition with a broad spectrum of painting, sculpture, drawing, and photography.
 1995 was the last year the Academy of Fine Arts' students had studios on both "Mejan" ie the Royal Academy's traditional premises on Fredsgatan and on Skeppsholmen, the following year the entire school moved to Skeppsholmen.

Annika Johansson
 
A.Ö (lecturer at the department for art theory and history of ideas) at the time wrote in the exhibition catalogue 1995;
"To choose to become an artist is the easiest and at the same time the most difficult one can take on. The most easy because the one doing it for oneself does not have any other choice. The most difficult because one can only create one's own artist image by trusting oneself, in our time where the artist more than ever is exposed to decree, prohibition, values and disregard – as always.

Nothing is obvious, nothing is given – everything is to be done.

Participating artists are;
Patrik Andiné, Fredrik Arvidsson, Malin Borin, Marco Cueva, Carl-Fredrik Ekström,Carin Hildebrand, Annika Johansson, Johanna Karlin, Mikael Lindbom, Camilla Lundberg, Martina Muntzing, Kennet Pils, Nina von Schmalensee, Christian Simonson, Björn Stampes, Gunnar Söder, Johan Wiking, Amalia Årfelt.

Welcome!

--  Domeij Gallery AB Contemporary Art Luntmakargatan 52 11358 Stockholm Sweden  Cell +46 702649934  www.galleridomeij.com  Wednesday 12.00-17.00 Thursday 12.00-17.00 Friday  12.00-17.00 Saturday 12.00-16.00 

lördag 17 december 2016

Utställning i Vallentuna Kulturhus

Målningar och skulpturer
17/12 2016 - 22/1 2017

fredag 30 september 2016